Skip to content

Investeer mee!

Investeren in windenergie

Investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv is eenvoudig. U kan maximum 26 aandelen per persoon aankopen en één aandeel kost € 125.

De opbrengst voor wie investeert in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en Lommel win(d)t nv, is drieledig: u investeert in meer lokale, groene energie, u draagt bij tot een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in eigen buurt en u geniet van de financiële opbrengsten van windenergie via een verwacht jaarlijks dividend.

Inschrijvingsformulier

Intekenen als burger-coöperant op de aandelen van Limburg wind cv kan via onderstaande link.

OPEN HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

Informatienota

Hier vindt u de nieuwe, uitgebreide informatienota met gedetailleerde info over de aanbieding en de eraan verbonden risico’s. Wij raden potentiële beleggers aan de risicofactoren verbonden aan de investering grondig door te nemen.

Veelgestelde vragen

  • in de prospectus of informatienota van de cv, die u hier kan raadplegen
  • in de statuten van de cv, die u hier kan raadplegen
  • op deze website
  • via het e-mailadres limburgwind@hefboom.be
  • op het telefoonnummer 011 353 868

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle coöperanten van Limburg wind cv. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.

Dit kan via het inschrijvingsformulier dat u hier terugvindt.

Hier kunt u de statuten rechtstreeks downloaden.

Eén persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van € 3.250. Dat komt neer op maximaal 26 aandelen.
Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 26 aandelen van € 125 kopen.

Tot voor 1/07/2019 was het aantal aandelen dat één persoon kon kopen beperkt tot een maximumbedrag van € 3.000. Dat kwam neer op maximaal 24 aandelen. Door een beslissing van de Raad van Bestuur werd het statutair voorziene maximum aantal aandelen opgetrokken van 24 tot 26. Dat werd zo bekend gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van 31/05/2019. Hierdoor kan men actueel intekenen op maximaal 26 aandelen.
Coöperanten die voorheen intekenden voor het maximaal aantal aandelen van 24 stuks kunnen nu dus intekenen voor 2 extra aandelen per persoon.

Momenteel is de inschrijving beperkt tot 26 aandelen per coöperant, en dit omdat Limburg wind cv vanuit ons coöperatieve gedachtegoed het belangrijker vindt om vele kleine coöperanten te hebben dan enkele grote coöperanten.

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden.

Er zijn aandelen beschikbaar als de raad van bestuur het kapitaal van Limburg wind cv open stelt. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe projecten van Limburg win(d)t nv, Aspiravi nv, Lommel Win(d)t nv of andere operationele vennootschappen gecontroleerd door Aspiravi waaraan Limburg wind cv de opgehaalde gelden tegen interest ter beschikking stelt.

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Limburg wind cv u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ja. Limburg wind cv garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste coöperant wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat Limburg wind cv uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus coöperant worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ook als niet-Limburger kunt u coöperant worden. Limburg wind cv heeft evenwel beslist om buiten Limburg geen promotie te voeren.

Ook als niet-Belg kunt u coöperant worden. Limburg wind cv kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar Limburg wind cv, Trichterweg 8, 3500 Hasselt of limburgwind@hefboom.be

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. U vindt wel de dividenden uit de vorige jaren terug op onze website. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle coöperanten. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Een uitgebreide opsomming van de risico’s eigen aan Limburg wind cv, eigen aan de sector van de hernieuwbare energie en verbonden aan het aanbod, vindt u in de nieuwe informatienota.

De coöperanten beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd.
Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juni).

Neen, dit hangt af van de resultaten.
Het zijn hoe dan ook altijd de coöperanten zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

FOD Financiën geeft als algemene regel: “Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito’s, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting. U moet de roerende inkomsten dus niet meer in uw belastingaangifte vermelden.”

Nochtans heeft U er baat bij om de dividenden vanaf AJ 2019 (inkomsten 2018) wel in uw aangifte van de personenbelasting op te nemen.

Tot en met de dividenden betaald in 2017 genoten particuliere coöperanten van een vrijstelling aan de bron. Er werd tot een dividend van 190 EUR m.a.w. géén roerende voorheffing ingehouden.

Vanaf 2018 is deze regeling afgeschaft, maar vervangen door een verrekening van de ingehouden roerende voorheffing via de personenbelastingaangifte : de eerste schijf van 812 euro aan dividenden per belastingplichtige is voortaan fiscaal vrijgesteld. De ingehouden roerende voorheffing wordt in mindering gebracht van de te betalen belastingen van het inkomstenjaar.  Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Maar deze vrijstelling geldt niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. De vrijstelling geldt ook voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Limburg Wind cv.

  • Voorbeeld:

In 2017 had u met het gezin van vier personen elk voor 3000 euro aan aandelen. Als dividend nemen we 3.5 procent. Elke persoon krijgt een bruto dividend van 105 euro wat samen op 420 euro komt. Er wordt per persoon 30% roerende voorheffing ingehouden oftewel 31.5 euro (maal vier personen). Effectief wordt er dus 73.5 euro per persoon uitgekeerd.

De roerende voorheffing kan in het aanslagjaar 2019 ingebracht worden in uw belastingaangifte (inkomsten van 2018). Indien het totaal aan dividenden de 1.624 euro voor een koppel (want 812 euro per belastingplichtige) niet overschrijdt, is uw dividend volledig fiscaal vrijgesteld.  De bij uitbetaling ingehouden roerende voorheffing op het dividend wordt verrekend met de te betalen personenbelasting. Dit is het geval gezien het gezin in ons voorbeeld slechts 420 euro aan dividenden ontvangt.

De dividenden die door Limburg Wind worden uitbetaald vallen onder de VVPR-bis-regeling.

Dat betekent dat voor het dividend mbt boekjaar 2017 volgende roerende voorheffing wordt ingehouden:

30% op het dividend van de aandelen aangekocht vóór 1/7/2013

30% op het dividend van de aandelen aangekocht vanaf 1/1/2016

20% op het dividend van de aandelen aangekocht  in 2015  (= verminderde RV voor dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de aankoop van de aandelen)

15% op het dividend van de aandelen aangekocht tussen 1/7/2013 en 31/12/2014 (= verminderde RV voor dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de aankoop van de aandelen, maar enkel voor aandelen gekocht NA 1/7/2013).

De fiscale vrijstelling van inkomsten uit dividenden bedraagt 812 EUR per belastingplichtige. Als de totale som van alle dividenden in uw fiscaal gezin niet over dit bedrag gaat zal de roerende voorheffing integraal via uw belastingaangifte verrekend worden.

Indien het gezin meerdere aandelen aanhoudt, mag het kiezen welke roerende voorheffing verrekend moet worden, zolang het totaal aan dividenden de drempel van 812 euro (voor alleenstaande) of 1.624 euro (voor een koppel) niet overschrijden. Indien dit wel het geval is zal u in uw aangifte enkel de roerende voorheffing kunnen verrekenen tot zover deze drempel niet is overschreden.

Nee, de fiscale vrijstelling is geldig op alle dividenden die u ontvangt. Zolang het totaal van dividenden (exclusief beleggingsfondsen en juridische constructies) het bedrag van de fiscale vrijstelling (812 EUR per belastingplichtige) niet overschrijdt.

Coöperanten kunnen vrij kiezen voor welke dividenden terugvordering van roerende voorheffing te vragen. Dividenden zijn normaal aan 30% roerende voorheffing onderworpen maar er kunnen andere tarieven van toepassing zijn. (zie “betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?”) De korf van dividenden kan dus zelf worden bepaald en geoptimaliseerd.

Dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen waren tot 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste schijf van 190 euro dividenden. Deze vrijstelling van 190 euro roerende voorheffing voor dividenden van de coöperatieve vennootschappen wordt nu geïntegreerd in de algemene nieuwe vrijstelling voor dividenden. Dit betekent dat vanaf 2018 de roerende voorheffing door Limburg wind cv wordt ingehouden op alle dividenden. De terugvordering van de vrijgestelde roerende voorheffing zal via de belastingaangifte dienen te gebeuren.

Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na 5 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Limburg wind cv. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2010 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016. Voor aandelen die u in 2011 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017.

Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Coöperanten van Limburg wind cv die minstens 4 aandelen bezitten, kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Aspiravi Energy steunt ook een sociaal doel: per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

meer info via www.aspiravi-energy.be

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.